Volební program ODS pro krajské volby 2012

Veřejná správa
- krajská samospráva musí být pro občany dostupná, srozumitelná a rychlá
- zajistíme, aby občané mohli jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje sledovat on-line prostřednictvím internetu
- pro občany, neziskové organizace a podnikatele zřídíme bezplatné konzultační místo pro přípravu a zpracování evropských projektů v programovacím období EU začínajícím rokem 2014
- v rámci výjezdů rady Olomouckého kraje na území obcí s rozšířenou působností zařadíme do programu i besedy vedení kraje s občany
- každoroční konferenci samospráv pro starosty všech obcí budeme pořádat jako dvoudenní, abychom rozšířili odbornou i společenskou část
- v rámci redukce Vojenského výcvikového prostoru Libavá, připravované ministerstvem obrany, budeme hájit oprávněné požadavky občanů při ustavení města Libavá s místní částí Heroltovice, obce Luboměř pod Strážnou a přičlenění sídelních útvarů Kozlov a Slavkov k již existujícím sousedním obcím
- chceme urychlit proces elektronizace veřejné správy a postupně tak nahradit dosud převažující „papírové“ agendy
- ve spolupráci s třinácti obcemi s rozšířenou působností jsme připraveni zřídit „Internetové kavárny Olomouckého kraje“ (wi-fi zdarma na prostranstvích v obcích)
- chceme zmodernizovat vstup na krajský úřad – místo vrátnice on-stop-shop kancelář (občan, resp. podnikatel je v maximální míře obsloužen již při vstupu do úřadu)
- zaměstnance krajského úřadu chceme, kromě jiného, motivovat každoročním vyhlašováním jejich „top ten žebříčku“
- chceme podporovat rozšiřování rozhlasového, televizního a internetového zpravodajství o kraji; budeme pokračovat ve vydávání krajských novin; jednáním s Českým telekomunikačním úřadem a Správou radiokomunikací chceme dosáhnout toho, aby digitálním televizním signálem bylo pokryto celé území Olomouckého kraje
- nabídneme veřejnosti srozumitelnější způsob komunikace – náměstek pro vzdělávání a inovace, náměstek pro živnostníky a podnikatele, náměstek pro seniory, náměstek pro sport a kulturu (přitom nedojde ke zvýšení počtu náměstků)

Finance
- prioritou rozpočtu kraje je dlouhodobě udržitelný investiční rozvoj
- veškeré provozní výdaje kraje a jeho příspěvkových organizací musí být pokryty pouze z vlastních daňových příjmů resp. dotací, tedy ne z úvěrů
- kraj se v maximální míře připraví na úspěšné čerpání evropských dotací v období začínajícím rokem 2014
- budou zachovány dotační tituly Významné projekty Olomouckého kraje a Příspěvky Olomouckého kraje
- vytvoříme tlak na stát, aby prostřednictvím novely zákona o rozpočtovém určení daní došlo ke zvýšení výnosu daní pro kraje s tím, že se nesmí zvýšit daňová zátěž občanů a podnikatelů a navýšení nepůjde ani na úkor obcí
- zavedeme systém víceleté grantové podpory kraje pro obce a nestátní neziskové organizace, a to například v oblastech kultury, sportu a sociální péče

Podpora podnikání a zaměstnanosti
- chceme podporovat projekty vzdělávacích institucí, protože vzdělaní a schopní lidé se dokážou lépe uplatnit a řada z nich navíc vytvoří pracovní podmínky i pro další občany
- podpoříme revitalizaci starých průmyslových a zemědělských areálů, a tím usnadníme vstup nových investorů, což napomůže vytvořit nová pracovní místa
- naplňováním Regionální inovační strategie budeme vytvářet podmínky pro efektivní spolupráci vysokých škol, výzkumných pracovišť a podniků; tím zároveň posílíme konkurenceschopnost všech těchto subjektů
- chceme dále spolupracovat s Krajskou hospodářskou komorou s cílem zlepšit ekonomické ukazatele v kraji (nezaměstnanost, průměrná mzda, hrubý domácí produkt)
- i nadále jsme připraveni na všech mezinárodních misích kraje (tuzemských i zahraničních) vytvářet prostor pro aktivní účast podnikatelů, abychom tím usnadnili navázání nových výrobních a obchodních vazeb
- ve spolupráci s obcemi jsme připraveni dělat aktivní kroky pro získání nových investorů v kraji (např. územní plánování, rozšiřování průmyslových zón, prodej resp. směna pozemků, vstřícný a rychlý přístup zaměstnanců krajského úřadu)
- budeme podporovat projekty vytvářející nové pracovní příležitosti, a to zejména v lokalitách s vysokou nezaměstnaností (např. zřízení věznice ve Vidnavě)
- chceme motivovat organizace kraje, ale i ostatní zaměstnavatele, k širší nabídce uplatnění zdravotně handicapovaných občanů

Doprava
- budeme požadovat po státu dokončení dálničních úseků Říkovice – Přerov a Přerov – Lipník nad Bečvou
- chceme, aby stát zahájil stavbu rychlostní komunikace R35 v úseku Mohelnice – Moravská Třebová – Hradec Králové jako alternativní trasy k dálnici D1
- stát musí dodržet svůj závazek dokončit modernizaci silnice R46 Olomouc – Vyškov s cílem zvýšit maximální povolenou rychlost na původních 130 km/hod.
- v zájmu propojení kraje v severojižním směru budeme vyžadovat realizaci dalších staveb na trase Mohelnice – Šumperk – Jeseník (např. Vlachov – Rájec, Červenohorské sedlo – jih, obchvat Bludova)
- budeme požadovat po státu pokračování přípravy výstavby silnic Olomouc – Šternberk a východní tangenty v Olomouci
- ve snaze ulehčit dopravě v Přerově chceme, aby stát zrealizoval dvě stavby: I /55 mimoúrovňové křížení v Předmostí a dále průpich kolem autobusového nádraží; zároveň pokračovat v přípravě silnice R55 Přerov – Olomouc
- Olomoucký kraj připraví a postupně bude realizovat obchvaty měst a obcí (např. Prostějov-sever, Ohrozim, Kozlovice, Ostružná)
- kraj musí pokračovat v intenzivní rekonstrukci páteřních silnic II. a III. třídy a mostů
- prostřednictvím Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje chceme pokračovat v integraci veřejné osobní dopravy s důrazem na železniční regionální osobní dopravu jako páteřní prvek systému
- jednáním se všemi dopravci, tedy i soukromými firmami, chceme docílit rychlejší obnovy vozového parku na regionálních tratích
- v rámci dotačních titulů kraje chceme podporovat projekty obcí na výstavbu cyklostezek a realizaci opatření na zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích a železničních přejezdech
- ve spolupráci se Zlínským krajem a městem Přerov budeme pokračovat v rekonstrukci civilní části letiště Přerov a zároveň ve snaze o zachování vojenské posádky v této lokalitě

Bezpečnost a ochrana majetku
- budeme po státu požadovat realizaci dalších protipovodňových opatření na tocích Moravy a Bečvy (např. zkapacitnění koryta v Olomouci, vybudování obtoku Litovle, zahájení výstavby suchého poldru v Teplicích nad Bečvou)
- zvýšíme finanční podporu jednotek dobrovolných hasičů na minimálně 15 milionů korun ročně
- podpoříme výstavbu nebo rekonstrukci stanic hasičských záchranných sborů, a to v úrovni jednotek II
- dále budeme výrazně podporovat profesionální složky integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, zdravotnická záchranná služba)
- budeme podporovat legislativní změnu pro řešení refundace mezd a uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnání v případě odstraňování následků mimořádných událostí nebo krizových situací
- po ministerstvu obrany a armádě budeme požadovat, aby v rámci našeho kraje buď stabilizovala samostatnou záchrannou rotu, nebo ji začlenila do ženijního praporu, ale bez snižování počtu členů této jednotky, která plní nezastupitelnou roli při mimořádných událostech a krizových situacích
- po Policii ČR budeme požadovat aktivní přístup k problémům kraje (např. vážení kamionů, a to zejména zahraničních; práci s menšinami; prevenci, ale i represi v sociálně vyloučených lokalitách)

Školství a sport
- budeme pokračovat v nabídce takových oborů vzdělávání na středních školách a odborných učilištích, které umožní absolventům pracovní uplatnění a zaměstnavatelům nabídne dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků
- chceme zachovat dostupnost středoškolského vzdělání i pro žáky z okrajových částí kraje
- budeme pokračovat v poskytování krajského stipendia pro studium na zahraničních středních a vysokých školách
- ve spolupráci se zaměstnavateli chceme i nadále financovat motivační stipendia pro vybrané uplatnitelné učební obory
- v rámci Regionální inovační strategie chceme rozšířit spolupráci s Univerzitou Palackého, Moravskou vysokou školou a Vysokou školou logistiky
- budeme podporovat péči o handicapované děti zachováním speciálních škol; budeme usilovat o rozšíření možnosti studia těchto dětí na středních školách
- plně využijeme krajem nově vybudované Základní školy prof. Vejdovského pro zrakově postižené v Olomouci-Hejčíně
- budeme pokračovat v podpoře středního hudebního vzdělání na konzervatoři v Olomouci
- každoročně poskytneme minimálně 70 milionů korun na podporu mládežnického, výkonnostního a vrcholového sportu; budeme nadále podporovat i handicapované sportovce
- budeme pokračovat v podpoře údržby a obnovy sportovišť, a to zejména prostřednictvím organizací ČSTV a Sokola
- chceme pokračovat v modernizaci tělocvičen na malé sportovní haly
- podpoříme výstavbu multifunkční haly v Olomouci pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí
- budeme ve spolupráci s obcemi podporovat existenci soukromých a firemních mateřských škol

Zdravotnictví a sociální služby
- budeme poskytovat minimálně 70 milionů korun ročně na rekonstrukci a přístrojové vybavení krajských nemocnic a odborných léčebných ústavů
- zajistíme, aby v každém z pěti okresů Olomouckého kraje poskytovala odbornou zdravotní péči alespoň jedna nemocnice
- nakoupíme 10 nových sanitních vozů pro zdravotnickou záchrannou službu
- zlepšíme dostupnost zdravotnické záchranné služby v odlehlých částech kraje
- vytvoříme tlak na ministerstvo vnitra, aby i z Olomouce (podobně jako z jiných krajských měst) mohly být uskutečněny noční lety letecké záchranné služby
- budeme investovat minimálně 50 milionů korun ročně do výstavby a modernizace sociálních zařízení (domy pro seniory a penziony, které zřizuje Olomoucký kraj)
- chceme reagovat na měnící se potřeby občanů kraje, a proto zajistíme zvýšení počtu lůžek ve specializovaných zařízeních pro občany, kteří potřebují nepřetržitou péči (např. Alzheimerova nemoc), ale podpoříme i organizace poskytující odlehčovací služby (terénní i pobytové)
- navrhneme nový systém víceletého financování nestátních neziskových organizací v sociální oblasti, a tím dáme větší jistotu jak klientům, tak poskytovatelům těchto služeb
- chceme v Olomouckém kraji zrealizovat projekt Euroklíč pro občany se sníženou schopností pohybu (technická a sociální zařízení jako výtahy, plošiny, WC)
- pro klienty sociálních zařízení zorganizujeme putovní akci „Olomoucký kraj jde za vámi“ (kulturní a informační program doplněný ochutnávkou regionálních specialit)
- budeme pokračovat v úspěšných projektech kraje (např. cestování seniorů, seniorské pasy)
- v rámci podpory rodin zachováme dotace pro mateřská centra i rodinné pasy
- kraj bude maximálně vstřícný vůči starým, nemocným a handicapovaným lidem, zároveň však musí být nekompromisní vůči těm, kteří chtějí sociální systém zneužívat

Životní prostředí
- budeme obcím poskytovat minimálně 60 milionů korun ročně na projekty v oblasti vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
- chceme motivovat projekty zvyšující objem i podíl recyklovatelného odpadu
- kraj bude podporovat třídění bioodpadu, a to včetně využití mobilních kompostérů
- chceme ve spolupráci s obcemi pokračovat v projektu přípravy výstavby zařízení pro energetické využití odpadu, a to vytipováním optimální lokality v kraji
- budeme prosazovat opatření vedoucí ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, a tím zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro občany
- budeme podporovat projekty zdůrazňující hodnotu životního prostředí (např. Sluňákov – centrum ekologických aktivit)
- zajistíme dokončení vyčištění a rekonstrukce Plumlovské přehrady, včetně jejího napuštění a „předání veřejnosti“
- zachováme dotační titul pro obce a soukromé subjekty na údržbu a rozvoj lesního majetku

Obnova a rozvoj venkova
- budeme obcím poskytovat minimálně 70 milionů korun ročně v rámci Programu obnovy venkova
- chceme pokračovat v podpoře kulturních, sportovních a společenských aktivit obcí, a tím přispět k oživení spolkového života a rozvoji cestovního ruchu
- i nadále budeme za obce platit poplatky Ochrannému svazu autorskému za provozování hudebních děl v obecních rozhlasech
- chceme uspořádat Krajskou soutěž mikroregionů Olomouckého kraje, a to v zábavních sportovních disciplínách, kulturních vystoupeních a gastronomických dovednostech
- budeme podporovat úsilí obcí o zachování základních škol nejen jako místa dostupného základního vzdělání pro děti, ale zároveň jako centra společenského, kulturního a sportovního života na obci
- kraj finančně podpoří Agrární komoru i Asociaci soukromých zemědělců a ve spolupráci s nimi projekty zemědělského charakteru (např. regionální potravinářské produkty)
- zachováme podporu včelařům, zaměřenou hlavně na začínající a ty, jejichž včelstva byla postižena

Kultura
- každoročně poskytneme minimálně 70 milionů korun na projekty obcí a neziskových organizací v oblasti kultury a památkové péče
- budeme podporovat vznik a činnost soukromých muzeí
- v rámci krajských muzejních organizací budeme financovat modernizaci jejich výstavních prostředků s cílem zvýšit atraktivitu expozice
- chceme se nadále finančně podílet na projektech kulturních zařízení, která kraj sice nezřizuje, ale která mají celostátní význam (Muzeum umění, Moravská filharmonie, Moravské divadlo, Divadlo Šumperk)
- dokončíme rekonstrukci zámku Čechy pod Kosířem, včetně revitalizace parku, a více jej zpřístupníme pro občany i návštěvníky kraje
- jsme připraveni se podílet na projektech rekonstrukcí hradů a zámků na území kraje
- budeme podporovat tradiční hudební, divadelní a folklorní festivaly
- zajistíme sanaci objektu paláce hradu Helfštýna (zastřešení, oprava stavební konstrukce, využití prostoru k výstavním účelům)
- podpoříme vznik planetária v Olomouckém kraji (společný projekt Univerzity Palackého, města Olomouce a kraje)

Cestovní ruch a volný čas
- budeme podporovat cestovní ruch, protože v něm vidíme nástroj propagace jedinečnosti našeho kraje a zároveň vnímáme jeho potenciál pro růst zaměstnanosti; proto chceme zlepšit spolupráci se soukromým sektorem v této oblasti
- chceme inovovat turistickou nabídku kraje tak, aby nabízela originální produkty, atypické programy i individuální nabídky „šité na míru návštěvníkům“
- podporujeme zavádění nových a moderních marketingových nástrojů a technologií (např. on-line služby, informační portály, rezervační služby, mobilní průvodci a mobilní marketing, aplikace pro smart telefony a tablety)
- Olomouckou regionální kartu převedeme do digitální podoby, a tím ji zatraktivníme pro uživatele
- ve spolupráci s národní agenturou Czech Tourism zřídíme virtuální kancelář pro kongresový a zážitkový turismus
- budeme podporovat vytváření cykloturistických stezek, které budou propojovat atraktivní cíle v jeden celek
- podpoříme zřízení úschoven a půjčoven kol ve městech a turistických lokalitách
- ve spolupráci s Českým svazem turistů chceme pokračovat v údržbě a rozšiřování stezek pro pěší turistiku a běžecké lyžování; budeme podporovat i hipoturistiku
- pro zlepšení dopravní dostupnosti turistických cílů v kraji zajistíme cyklobusy a skibusy
- podpoříme budování infrastruktury nových atraktivit a areálů pro volnočasové aktivity (např. tematické a zábavní lifestylové parky, IQ parky, areály pro vodní turistiku)
- velkou pozornost chceme věnovat nabídce pro seniory s důrazem na seniory Olomouckého kraje
- budeme podporovat akce propagující regionální gastronomii a regionální produkty
- chceme přispět k zatraktivnění a modernizaci lázeňských domů a zařízení, včetně související infrastruktury jako stěžejního segmentu cestovního ruchu v kraji
- podpoříme dobudování a modernizaci areálů pro sportovní aktivity, např. lyžařské areály pro sjezdové a běžecké lyžování
- chceme zvolit nové a efektivnější způsoby prezentace kraje (např. upoutávky ve významných bedekrech nebo na televizních kanálech zaměřených na propagaci lákavých turistických cílů)

V Olomouci, 11. září 2012

Záznam tiskové konference k představení programu z 11. září 2012 najdete zde: http://youtu.be/xSTVe6YE7RI

Sdílet: